SUBSIDIE voor professionele CULTURELE PROJECTEN

NWS/2012-01/logo20gemeente

(Let op: aanvragen moeten vóór 15 februari 2012 op onderstaand adres zijn ingediend!)

 

Voor het stimuleren van professionele culturele projecten stelt de gemeente Den Haag per half jaar een budget van € 325.000,00 beschikbaar. Dit budget is bestemd voor professionele incidentele artistieke activiteiten die plaatsvinden (of waarvan het zwaartepunt zich bevindt) in de tweede helft (1 juni - 31 december) van 2012.


Uw aanvraag moet vóór 15 februari 2012 bij ons zijn ingediend. Dit betekent dat uw aanvraag
uiterlijk dinsdag 14 februari 2012 bij ons binnen moet zijn. Desgewenst kunt u uw aanvraag persoonlijk afgeven bij de receptie in het Atrium van het stadhuis op dinsdag 14 februari 2012 tot 17.00 uur. Aanvragen die te laat ingediend zijn, worden niet in behandeling genomen.

 

Het collegeakkoord 2010-2014 ‘Aan de slag!’ heeft enkele accentverschuivingen ten aanzien van de regeling Culturele Projecten tot gevolg. Publieksbereik en goed ondernemerschap zijn aspecten die - naast artistieke criteria - een rol spelen bij de beoordeling van de ingediende aanvragen door de adviescommissie Culturele Projecten.

 

Deze accentverschuivingen brengen met zich mee dat de criteria en voorwaarden voor de regeling Culturele Projecten met ingang van 2012 aangescherpt zijn. Meer informatie hierover, alsmede het aanvraagformulier en een overzicht van de procedure kunt u vinden op de website www.denhaag.nl/cultuur.


Voor projecten op het gebied van amateurkunst verwijzen wij u naar de subsidiemogelijkheden bij Culturalis: www.culturalis.nl. Daarbij merken we op dat het niet mogelijk is om voor een en hetzelfde project een subsidieaanvraag in te dienen bij zowel de regeling Culturele Projecten als bij Culturalis.


Mocht u na het bezoeken van onze website nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw R. Dijkstra van de afdeling Cultuurbeleid (070-353 2316).

 

Uw schriftelijke subsidieverzoek (inclusief aanvraagformulier) kunt u richten aan:

Burgemeester en Wethouders van Den Haag

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (Cultuurbeleid)

Subsidieregeling Culturele Projecten

t.a.v. mevr. R. Dijkstra

Postbus 12 652

2500 DP Den Haag